Privatumo politika - Inter Cars E-parduotuvė

Privatumo politika - Inter Cars E-parduotuvė

Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo

elektroninėje parduotuvėje http://eprekyba-lt.intercars.eu/

 

Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie UAB "Inter Cars Lietuva" (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą elektroninėje parduotuvėje http://eprekyba-lt.intercars.eu/ (toliau – Elektroninė parduotuvė).

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai) ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto, kuris naudojasi Elektronine parduotuve, privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas - UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo bet kuriuo metu galite susisiekti nurodytais kontaktais, taip pat ir per Elektroninėje parduotuvėje turimą savo paskyrą.

Asmens duomenis, susikurdami savo paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat pateikdami prekių užsakymus bei juos apmokėdami per pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, Jūs Bendrovei, o taip pat ir savo pasirinktam mokėjimo paslaugų teikėjui, pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad Elektroninėje parduotuvėje būtų sukurta Jūsų paskyra bei sudaryta galimybė Jums pateikti prekių užsakymus, taip pat tam, kad būtų sudaryta su Jumis prekių pirkimo-pardavimo sutartis bei tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimti įsipareigojimai bei kitos teisinės prievolės. Jums nepateikus asmens duomenų, Elektroninėje parduotuvėje Jūs negalėsite sukurti savo paskyros, pateikti ir apmokėti prekių užsakymų, o Bendrovė negalės priimti ir vykdyti Jūsų prekių užsakymų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – paskyros Elektroninėje parduotuvėje sukūrimas, sutarčių su Elektroninės parduotuvės klientais (pirkėjais) sudarymas ir vykdymas (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove ir/ar atsiimti Jūsų užsakytas prekes, asmens duomenis); privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas); pirkimų istorija ir ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti Elektroninės parduotuvės pardavimų statistiką).

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienlaiškius, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas). Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir filialų darbuotojai, aptarnaujantys Elektroninės parduotuvės klientus (pirkėjus), taip pat Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei Elektroninės parduotuvės techninio aptarnavimo ir palaikymo paslaugas bei dėl to tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu; taip pat Bendrovės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirais atvejais perduodame Jūsų prekių užsakymų įvykdymui arba garantiniam aptarnavimui atlikti reikalingus asmens duomenis (pvz., kurjerių paslaugas teikiantys asmenys, kurie Elektroninės parduotuvės pirkėjams pristato užsakytas prekes nurodytu adresu; prekių gamintojai, vykdantys prekių garantinį aptarnavimą). Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė gali Jūsų asmens duomenis perduoti ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai – Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu tai yra būtina sudarytoms prekių pirkimo-pardavimo sutartims įvykdyti, ir to Bendrovės reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų, galinčių kilti dėl sudarytų sutarčių, senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai numato papildomas sąlygas jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šios privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu – pateikdami užklausą per savo turimą paskyrą Elektroninėje parduotuvėje „Susisiekti dėl asmens duomenų tvarkymo“, kreipdamiesi el. paštu LT.Biuras@intercars.eu ar tel. 8 5 249 10 72.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Elektroninėje parduotuvėje.

 


2018-06-27 versija