Pirkimo-pardavimo taisyklės - Inter Cars E-parduotuvė

Pirkimo-pardavimo taisyklės - Inter Cars E-parduotuvėPrekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos

1.1.     Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip:

1.1.1.      Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių užsakymo, jų apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių įsigijimu eprekyba-lt.intercars.eu/ elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.1.2.      Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo valdoma elektroninė parduotuvė eprekyba-lt.intercars.eu/.

1.1.3.      Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro šios Taisyklės ir prekių užsakymas, Pirkėjo Pardavėjui pateikiamas per Elektroninę parduotuvę.

1.1.4.      Šalys – Sutarties šalys, t. y. Pirkėjas ir Pardavėjas.

1.1.5.      Pardavėjas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, PVM mokėtojo kodas LT100002638514, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Titnago g. 6, duomenys apie bendrovę tvarkomi Juridinių asmenų registre, VĮ „Registrų centras“.

1.1.6.      Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis, taip pat kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.1.7.      Paskyra – Pirkėjo registravimosi eprekyba-lt.intercars.eu/ rezultatas, dėl kurio jam yra sukuriama jo nurodytus asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją talpinanti paskyra, skirta prekių užsakymams Elektroninėje parduotuvėje vykdyti.

1.1.8.      Privatumo politika – Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje viešai skelbiamas dokumentas, kuriame duomenų subjektams (fiziniams asmenims) yra pateikiama informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą naudojantis Elektronine parduotuve eprekyba-lt.intercars.eu/.

1.1.9.      Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) įsigyjantis prekes Elektroninėje parduotuvėje.  

1.2.     Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę (opt-in) prie teiginio „Susipažinau su Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.3.     Pirkėjas, susikurdamas paskyrą eprekyba-lt.intercars.eu/, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu, taip pat kiekvieno prekių užsakymo metu.

1.4.     Šioje Elektroninėje parduotuvėje prekes įsigyti gali Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.1.6 punkte. Asmuo, patvirtindamas Taisykles, kartu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šioje Elektroninėje parduotuvėje.

1.5.     Taisyklės Pardavėjo vienašališkai gali būti pakeistos, pataisytos ar papildytos, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjui užsakant prekes, yra prašoma peržiūrėti ir patvirtinti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų pilnai susipažinęs su prekių užsakymo metu galiojančiomis pirkimo – pardavimo sąlygomis. Apie Taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama Elektroninės parduotuvės svetainėje.

1.6.     Kiekvieną kartą Pirkėjui užsisakant prekes, užsakymui galios ir bus taikomos to užsakymo pateikimo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

 

2.    Prekių užsakymas ir Sutarties sudarymas

2.1.     Pirkėjas gali pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje per joje sukurtą savo paskyrą.

2.2.     Pardavėjo nustatyta prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti suformuoto užsakymo (prekių krepšelio) klaidas, prieš teikiant Pardavėjui galutinį prekių užsakymą.

2.3.     Pirkėjas vieno pirkimo metu gali nusipirkti ne daugiau kaip 8 (aštuonis) vienetus prekių, nepriklausomai nuo kainos, dydžio ar svorio.

2.4.     Pardavėjas taip pat turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų užsakomų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Tokiu atveju minimalaus užsakymo suma yra nurodoma Elektroninėje parduotuvėje. 

2.5.     Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs ir patvirtinęs prekių užsakymą (krepšelį), nurodęs reikalaujamą informaciją užsakymo formoje, patvirtinęs sutikimą su Taisyklėmis ir pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Užsakau su pareiga apmokėti“.

2.6.     Kiekviena Sutartis yra saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Savo paskyroje Pirkėjas turi galimybę matyti savo pirkimo Elektroninėje parduotuvėje istoriją.

2.7.     Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

2.8.     Paruošus užsakymą, Pardavėjas jo vykdymą patvirtina, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (jei tokį prekių pristatymo būdą Pardavėjas leido Pirkėjui pasirinkti užsakymo pateikimo metu).

2.9.     Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės, pagal galimybes, arba įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, arba informuoja, kad užsakymo įvykdyti negalės. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę arba Pardavėjui informavus Pirkėją, kad jo užsakymo įvykdyti negali, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne vėliau per 14 (keturiolika) dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekę.

 

3.    Prekių kainos ir apmokėjimas

3.1.     Elektroninėje parduotuvėje ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos prekių kainos galioja tik užsakant prekes internetu. Prekių kainos nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas, jei pageidauja, atitinkamų Elektroninės nustatymų pagalba, gali pats pasirinkti prekių kainas peržiūrėti ir be PVM, tačiau bet kuriuo atveju, Pirkėjo suformuotame užsakyme mokėtina prekių kaina yra nurodoma priskaičiuojant ir pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

3.2.     Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo kaina nurodoma Pirkėjo formuojamame užsakyme (prekių krepšelyje), ji taip pat yra skelbiama Elektroninės parduotuvės skiltyje „Užsakymų pristatymas“.

3.3.     Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti prekių kainas ir nuolaidas, taip pat prekių pristatymo išlaidų dydžius be išankstinio pranešimo.

3.4.     Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

3.5.     Už prekes Klientas gali atsiskaityti vienu iš prekių užsakymo metu galiojančių būdų:

3.5.1.      naudojantis elektronine bankininkyste;

3.5.2.      grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu (jei toks apmokėjimo būdas yra leidžiamas prekių užsakymo metu).

3.6.     Prekių užsakymo metu galiojantys konkretūs prekių apmokėjimo būdai yra nurodomi Pirkėjo paskyroje užsakymo formavimo metu ir Elektroninėje parduotuvėje „Užsakymo apmokėjimas“.

3.7.     Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros – pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo ir (arba) pateikiamos kartu su užsakyta preke jos įteikimo/atsiėmimo metu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos Pirkėjo pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtini duomenys.

 

4.    Prekių pristatymas

4.1.     Prekių pristatymas yra vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių neriją).

4.2.     Aktualūs prekių pristatymo/atsiėmimo būdai ir prekių pristatymo terminai pateikiami skiltyje „Užsakymų pristatymas“.

4.3.     Pirkėjas prekių užsakymo metu privalo nurodyti:

4.3.1.      tikslią prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma naudojantis kurjerių paslaugomis;

4.3.2.      Pardavėjo filialo parduotuvę (prekių atsiėmimo vietą), kai Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekę atsiimti pats Pardavėjo nurodytoje parduotuvėje (tais atvejais, kai Pardavėjas užsakymo pateikimo metu leidžia Pirkėjui pasirinkti prekės atsiėmimą iš konkretaus savo filialo).

4.4.     Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti Taisyklių 4.3.2 punkte nurodytu būdu, apie prekių atsiuntimą į Pirkėjo pasirinktą parduotuvę ir (arba) jų parengimą atsiėmimui iš Pirkėjo pasirinktos parduotuvės, Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute ar telefonu ir (arba) Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

4.5.     Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų bei nesklandumų.

4.6.     Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas informuojamas ir sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.7.     Be to, prekės Pirkėjui pristatomos ir per kurjerio paslaugas teikiančio subjekto ir Pirkėjo individualiai suderintą pristatymo terminą. Kurjerio paslaugas teikiantis subjektas su Pirkėju susisiekia prekių užsakyme Pirkėjo pateiktu telefono numeriu ir (arba) Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

4.8.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.9.     Prekių pristatymo/jų atsiėmimo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą ir (arba) Pirkėjui pasirašant  kurjerio paslaugas teikiančio subjekto duomenų kaupiklyje (ar popieriniame pristatymo patvirtinime) apie prekės pristatymą.

4.10.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių siuntos būklę. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, taip pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

4.11.  Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

4.12.  Prekių sugedimo ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

5.    Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti Sutarties

5.1.     Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje ir nurodyta žemiau šiose Taisyklėse, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sudarytos Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2.     Teisė atsisakyti Sutarties netaikoma Pirkėjui juridiniam asmeniui, taip pat asmeniui, kuris prekes įsigyja ne vartojimo tikslais.

5.3.     Teisė atsisakyti Sutarties netaikoma ir tais atvejais, kai yra sudaryta viena iš LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytų sutarčių, tame tarpe:

5.3.1.      sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

5.3.2.      sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

5.3.3.      sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5.3.4.      sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

5.3.5.      sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties.

5.4.     Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų:

5.4.1.      užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba

5.4.2.      pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties.

5.5.     Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu eprekyba-lt@intercars.eu. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

5.6.     Pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (vartotojas) ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

5.6.1.      jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (vartotojas) ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

5.6.2.      jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (vartotojas) ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

5.6.3.      jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas (vartotojas) ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

5.7.     Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.8.     Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo (vartotojo) pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant jo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

5.9.     Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

5.10.  Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

5.11.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Tokių prekių grąžinimo tvarka ir reikalavimai nustatyti Taisyklių 7 dalyje.

5.12.  Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai šias išlaidas prisiima Pardavėjas.

5.13.  Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. 

 

6.    Prekių kokybė ir garantijos

6.1.     Pardavėjas garantuoja prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija).

6.2.     Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame jos aprašyme.

6.3.     Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

6.4.     Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir (arba) skiltyje „Prekių garantinės sąlygos“. Dėl konkrečios prekės garantinio termino Pirkėjas taip pat gali kreiptis ir el. paštu eprekyba-lt@intercars.eu.

6.5.     Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę, jiems nustato teisės aktai.

6.6.     Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui (vartotojui) grąžinti sumokėtą prekės kainą, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės trūkumus, kai prekė neatitinka garantijos sąlygų ar reikalavimų.

 

7.    Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1.     Tinkamos kokybės prekių keitimas, taip pat jų grąžinimas Pardavėjui neturint pakeitimui tinkamų prekių arba Pirkėjui (vartotojui) atsisakius Sutarties, yra vykdomas tokia tvarka:

7.1.1.      Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą daiktą Pardavėjo nurodytoje vietoje analogišku kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Kai prašoma pakeisti prekė patenka į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte numatytą prekių sąrašą, tokia prekė keičiama tik jei Pardavėjas sutinka;

7.1.2.      jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas;

7.1.3.      jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai Pirkėjas turi teisę per 7.1.1 punkte nustatytą terminą grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto grąžinimo dienos;

7.1.4.      norėdamas pakeisti ir/ar grąžinti prekę, Pirkėjas turi pateikti raštišką laisvos formos prekės keitimo/grąžinimo paraišką el. paštu eprekyba-lt@intercars.eu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos (pranešimui dėl Sutarties atsisakymo taikomas Taisyklių 5.4 punktas). Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą;

7.1.5.      Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas tik tuo atveju, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo;

7.1.6.      visos grąžinamos prekės, be Taisyklių 7.1.5 punkte nurodytų sąlygų, turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke), tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos;

7.1.7.      grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo vietą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl prekės keitimo ir/ar grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu eprekyba-lt@intercars.eu;

7.1.8.      grąžindamas prekes paštu ar per kurjerius, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu;

7.1.9.      Pirkėjui, grąžinančiam kokybiškas prekes, grąžinami tik už prekę sumokėti pinigai, neįskaitant prekės pristatymo išlaidų (netaikoma, kai Pirkėjas prekes grąžina dėl to, kad atsisakė Sutarties). Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių Pardavėjui grąžinimo.

7.2.     Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse ir Prekių garantinėse sąlygose įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus:

7.2.1.      jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 7.1 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti:

7.2.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

7.2.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

7.2.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

7.2.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.2.2.      Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 7.2.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti prašyme. Tokiame prašyme dėl nekokybiškos prekės įsigijimo turi būti nurodyta konkreti įsigyta prekė, pateikti jos įsigijimą patvirtinantys dokumentai, garantiniai dokumentai (jei buvo išduoti papildomai);

7.2.3.      jei Pirkėjui pasirinkus numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 7.2.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Be to, Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis ir nesudaro esminio Sutarties pažeidimo;

7.2.4.      Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas;

7.2.5.      Jei Pirkėjas pasirenka grąžinti nekokybišką prekę Pardavėjui, pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos;

7.2.6.      Pirkėjo pretenzijos dėl nekokybiškų prekių atmetamos, jei jos reiškiamos pasibaigus prekės garantiniam terminui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekės Pirkėjui perdavimo arba dėl iki prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas), taip pat jei prekės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos po jų perdavimo Pirkėjui, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį, taip pat kitais Prekių garantinėse sąlygose numatytais atvejais.

7.3.     Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu eprekyba-lt@intercars.eu arba paskambinęs Elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefonu. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tokių prekių grąžinimui ir keitimui atitinkamai yra taikomos Taisyklių 7.1 punkto nuostatos.

 

8.    Pirkėjo teisės ir pareigos

8.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti prekes UAB „Inter Cars Lietuva“ Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.2.     Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas pateiktame užsakyme nurodytą sumą.

8.3.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, taip pat pakeisti ir (ar) grąžinti prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.

8.4.     Pirkėjas turi ir kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, taip pat numatytas teisės aktuose.

8.5.     Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje (paskyroje) pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

8.6.     Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie Elektroninėje parduotuvėje esančios savo paskyros. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.7.     Pirkėjas, naudodamasis UAB „Inter Cars Lietuva“ Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.8.     Jei Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako arba vengia priimti užsakytas prekes, jis privalo padengti Pardavėjui prekių pristatymo išlaidas.

8.9.     Visus prašymus, skundus, pretenzijas ir bet kokius kitus paklausimus Pardavėjui Pirkėjas pateikia Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

 

9.    Pardavėjo teisės ir pareigos     

9.1.     Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve arba, kai tai būtina, panaikinti ir Pirkėjo registraciją (paskyrą).

9.2.     Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Apie tai Pardavėjas praneša pačioje Elektroninės parduotuvės svetainėje. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti užsakymai yra užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

9.3.     Pardavėjas turi teisę nesudaryti Sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių, kai yra pagrįstų abejonių dėl Pirkėjo tapatybės tikrumo, galėjimo įvykdyti Sutartį bei kitokių Pirkėjo piktnaudžiavimo atvejų.

9.4.     Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šioms Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

9.5.     Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti teisėtą, skaidrų ir saugų Pirkėjo asmeninių duomenų, nurodytų Elektroninėje parduotuvėje, tvarkymą.

9.6.     Pardavėjas turi ir kitas šiose Taisyklėse bei galiojančiuose teisės aktuose jam numatytas teises ir pareigas.

 

10.  Atsakomybė

10.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo paskyroje ir užsakymų formose pateiktų savo duomenų tikslumą ir teisingumą.

10.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Elektronine parduotuve.

10.3.  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų prie paskyros Elektroninėje parduotuvėje saugumą ir jų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Elektronine parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala ir nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, tvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, iš tiesų su jomis nesusipažino, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

11.  Asmens duomenų apsauga

11.1.  Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika, kurioje pateikiama visa informacija apie Elektroninės parduotuvės lankytojų ir Pirkėjų asmens duomenų tvarkymą.

11.2.  Pirkėjas patvirtina savo susipažinimą su Privatumo politika susikurdamas paskyrą eprekyba-lt.intercars.eu/ ir pažymėjęs varnelę (opt-in) prie teiginio „Susipažinau su Privatumo politika“. Visos Pirkėjo (fizinio asmens), kaip duomenų subjektų teisės yra įgyvendinamos Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

12.  Apsikeitimas informacija

12.1.  Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su prekių užsakymu, Sutarties sudarymu ir vykdymu, siunčia Pirkėjo registracijos formoje (paskyroje) pateiktu Elektroninio pašto adresu ir/ar nurodytu telefono numeriu.

12.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui pateikia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

13.  Baigiamosios nuostatos

13.1.  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2.  Visi nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Esant prieštaravimų tarp šių Taisyklių ir galiojančių teisės aktų, taip pat jei pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams tam tikros Taisyklių nuostatos taptų nebeaktualios arba neatitiktų naujų reikalavimų, nustatytų papildomų teisių ir (ar) pareigų Pirkėjui ar Pardavėjui, turi būti vadovaujamasi galiojančių teisės aktų reikalavimais.